- ลูกค้าทำรายการก่อน 11:00 น. จะได้รับเงินภายในวันนั้น

- ลูกค้าทำรายการหลัง 11:00 น. จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป

- สามารถทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วันทำการ